A világ egy nagy küzdelem színterévé vált. A háborúk  eluralkodtak a nemzetek fölött, a szeretet és az együttérzés veszendőben vannak.  Van kiút?

A nagy küzdelem a világ mai helyzetét ecseteli és rámutat Isten terveire az emberiséggel. A reformátorok harcának történelmi hátterén megvilágítja az igazság és hazugság közötti erők munkáját és a gonoszság okát.

A nagy küzdelem fokozatosan lépésről lépésre  tárja elénk a lelkiismereti szabadság  elvesztésének útját. Ez a mai világ egyik legveszélyesebb tüneménye. Meg akarja ismerni, hogy kik állnak ezen erők mögött?

A nagy küzdelem  betekintést nyújt  a világpolitikai  események hátterébe. Ez a könyv izgalmas valóságot   tartalmaz és jövendöléseket is, amelyek a jövőre vonatkoznak.

A nagy küzdelem című könyv le van fordítva több mint 78 nyelvre és milliók olvasták már a világon. Ön most a kezében egy olyan könyvet tart, amely a legfontosabb könyvek közé tartozik.


A könyvről

Ön is szívesen betekintene a történelem színfalai mögé és felfedné az elrejtett igazságot? Nem érti, hogy miért van annyi egyház és hogy a történelemben miért volt annyi gaztett Isten nevében? Nem érti, mi történik a jelenvaló világgal, és azt, hogy hogyan fog folytatódni a Föld történelme? Akkor ez „A nagy küzdelem” könyv éppen  az Ön számára íródott.

„A nagy küzdelem” könyv Ellen Gould White amerikai író  „Világdráma” című ötkötetes sorozatának az ötödik kötete, amely 1888-as évben jelent meg először. Azonban az óta sem veszített semmit fontosságából és időszerűségéből, éppen ellenkezőleg.  A világ 78 nyelvére fordították, és így világszinten is sikerkönyv lett. Olvasható és lenyűgöző módon vannak benne leírva azok a történelmi tények, amelyek az egyház keletkezésénél voltak az első tanítványok idejében, és úgyszintén az egyházba fokozatosan belopódzkodó kompromisszumok és hamis tanok. Ennek következtében az olyan reformátoroknak, mint Viklef, Husz, Luther, Zwingli vagy Miller, nagy fáradságába került az embereket visszatéríteni a Bibliához és Jézus Krisztus tanításához.

„A nagy küzdelem” felfedi a gonosz munkájának titkos leplét, kezdetétől fogva egészen a világ végéig. Felfedi azon gonosz lények titkos világát, amelyek éppen a mi korunkban növelik tevékenységüket. Ez a könyv felkészíti Önöket azon eseményekre, amelyek a Biblia szerint a közel jövőben várnak ránk. Több területen is ez megfigyelhető, például az ökológia, a politika, az ökonómia, de az okkultizmus emelkedő befolyása és az emberi viszonyok romlásában is. Gyaníthatjuk, hogy, a történelem vége nem lesz egyszerű. Nekünk azonban biztos irányra és rendületlen célra van szükségünk. A szabadság korlátozásának és az ember lelkiismeretének irányítására való igyekezet a történelemben mindig jelen volt, mint ahogyan azt a könyv leírja, de most a történelem vége előtt a gonoszság megsokszorozódik. Ennek ellenére Istennek mindig volt hű népe. Ön is közéjük fog tartozni? Életének döntő pillanatában a szeretet és jóság oldalán lesz?

A szerzőről

Ki volt Ellen Gould White és miért értékelik könyveit nagyra az egész világon? Röviden szólva, közönséges asszony volt, de rendkívüli lelki ajándékokkal megajándékozva. A tizenkilencedik században és a huszadik század elején élt (1827-1915), de kiadványai révén továbbra is jelentős hatása lesz az emberek millióira az egész világon. Irodalmi műveinek száma több mint 80 könyv, 200 tanulmány és röpirat és 4600 cikk folyóiratokban. Ellen White az irodalom történelmében a legtöbbet fordított író. Kiadványai a kérdések széles körével foglalkoznak – a vallástól az iskolázáson, szociális dolgokon, evangelizáción, próféciákon keresztül a táplálkozásig és az egészségig. A keresztény élet megváltoztatásáról szóló könyve a „Jézushoz vezető út” több mint 140 nyelven lett kiadva.

Ellen White írásai nem hivatottak helyettesíteni a Bibliát, és nem is lehet vele egyenértékűvé tenni. Csakis a Biblia az a mérce, amellyel az ő műveit és munkásságát értékelni kell, és amelynek alá kell rendelni. A Biblia önmagát magyarázza és úgyszintén minden bölcsesség alapja. Ellen G. White fő feladata az volt és most is az, hogy az embereket visszavezesse a Bibliához és bizonyítsa azon tanulmányok eredményét, amelyet a bibliakutatók felismertek. Jelentősége a mindennapi keresztény élet gyakorlati szintjének irányításában is megnyilvánul.

A János jelenések próféciája, amely azt mondja, hogy „Jézus bizonyságtétele” a „prófétaság lelkületében” nyilvánul meg a földünk történelmének utolsó napjaiban felhívás mindenkinek arra, hogy ne legyen közömbös vagy gyanakvó, hanem hogy mindent próbáljon meg, és azt tartsa meg, ami jó. „Mert semmit sem cselekszik az én Uram, az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak.”(Ámos 3,7)

A szerző ezt írta a könyvről

„A nagy küzdelem könyvet az emberiség széles körében kellene terjeszteni.  Tartalmazza a jelen a múlt és a jövő eseményeit. Az igazság új bizonyítékát hozza az által, hogy felrajzolja a föld történelmének záró eseményeit. Ezen könyv terjesztését inkább szeretném látni, mint bármely más könyvemét, amelyet írtam, azért, mert A nagy küzdelem  az utolsó figyelmeztető üzenet a világ számára sokkal értelmesebben megírva, mint bármely más könyvemben.” Letter 281, 1905

„A nagy küzdelem könyvet többre értékelem az aranynál vagy ezüstnél, és azt nagyon kívánom,  hogy eljusson az emberekhez… A terjedése hatását nem lehet az szerint megítélni, ahogyan azt ma látjuk. Azzal, hogy elolvassák, sokan ösztönözve lesznek és felbátorodnak azonnali csatlakozásra azokhoz, akik megtartják Isten parancsolatait. De sokkal többen vannak azok, akik elolvasták, de nem foglalnak állást mindaddig, amíg nem látják teljesedni azon eseményeket, amelyek benne meg lettek jövendölve. Némely megjövendölt dolog teljesedése azt a hitet támasztja, hogy a többi is teljesedni fog, és amikor a földet bevilágítja Isten dicsősége, a mű végén sok lélek elfoglalja helyét Isten parancsolatai mellett ezen könyv hatásának következményeként.” CM 128, 129

„A Pátriárkák és próféták, Dániel és Jelenések, meg A nagy küzdelem ma olyan szükséges könyvek, mint még soha azelőtt. Forgalomban kellene, hogy legyenek, mert azon igazságok, melyeket hirdetnek, sok vak szemet felnyitnak.”  SM 123; RH 2 - 16 – 1905.

„A nagy küzdelem könyvet többre értékelem az aranynál vagy ezüstnél, és azt nagyon kívánom,  hogy eljusson az emberekhez. A nagy küzdelem kéziratán végzet munkám alatt gyakran éreztem Isten angyalai jelenlétét. És azon jelenetek, melyekről írtam, éjszakai látomásban gyakran meg voltak mutatva, és így elmémben ezen események frissek és elevenek voltak.” Letter 56, 1911

A Biblia üzenete

A Biblia a világ legcsodálatosabb, legigazabb, történelmileg legpontosabb és legolvasottabb könyve. Ez olyan könyv, amely megváltoztatja az ember életét, természetét, reményt ad, megismertet Istennel és egybeköt vele. A Biblia minden írója a Szentlélektől vezéreltetett, ezért joggal nevezzük a Bibliát Isten szavának. Megítélési mércéje minden további emberi műnek, prófétaságnak, csodáknak, de az emberek viselkedésének, tapasztalatának és cselekedeteinek is.  „Horgonya” Isten népének és ehhez a legfontosabb könyvhöz kell, hogy vezessék és irányítsák az embereket ezek az általunk ingyen felkínált könyvek is. Legjobb lesz, ha a Bibliával és imával egybekötve olvassák azokat.  Ha mélyebben óhajtják megismerni a Biblia üzenetét, akkor tanulmányozzák online bibliasuli.hu

Evangélium

Földünkön, amely gonoszsággal megtelt, fájdalom, nyomor és mérhetetlen szenvedés uralkodik. De mindenből a reménytelenség a legrosszabb, amelyet sokan átélnek, a bizonytalanság, megválaszolatlan kérdések, amelyek sok szívet gyötörnek. A Biblia azonban azt mondja, hogy Valakinek érték vagyunk! Annak ellenére, hogy csak olyanok vagyunk, mint a porszem, a mennyei Atyának érték vagyunk. Számítunk neki olyannyira, hogy amikor szófogadatlanságunkkal eltávoztunk tőle, a kereszten feláldozta értünk saját Fiát, a Jézus Krisztust. „Kit az Isten eleve rendelt engesztelő áldozatul, hit által, az ő vérében, hogy megmutassa az ő igazságát az előbb elkövetett bűnöknek elnézése miatt,  az Isten hosszútűrésénél fogva, az ő igazságának megbizonyítására, a mostani időben, hogy igaz legyen Ő és megigazítsa azt, aki a Jézus hitéből való.” Rómabeliekhez 3,25-26

A Biblia rámutat arra, hogy az életünknek egyedül Jézus Krisztus ad újra értelmet és feleletet megélhetőségünk kérdéseire. Hála Jézus Krisztusnak, tudjuk „Miért vagyunk itt”, megválaszolja kérdésünket „Kik vagyunk”: „Lássátok milyen nagy szeretetet adott nékünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk!” (1.János 3,1) És mi lesz velünk”: „ De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, amelyekben igazság lakozik.” ( 2 Péter 3,13)

Ez a bibliai örömhír – az evangélium – pontosan úgy, ahogyan azt Jézus Krisztus megjövendölte (Máté 24,14) már betöltötte majdnem az egész világot, és rámutat a menekülés egyetlen útjára. „ Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.” (Ján 14,6)

Az evangélium örömhír azért, mert ezen a Földön élt, meghalt bűneinkért és feltámadott Jézus, az Isten Fia, aki majd újra eljön és magához vesz minket oda, ahol Ö van. Jézus magára vette vétkeinket, amelyek elszakítottak minket Isten és az egész menny közelségéből, és lehetővé tette számunkra a visszavezető utat. Ennyire szereti Önöket a Teremtő. Igen, lehet Ön bárki, bármilyen gonoszságot is követett el, szereti Önt is, és ez a kínálat érvényes kivétel nélkül mindenkire! Ha hittel elfogadja ezt a kínálatot, Krisztus belép az Ön szívébe, oda beírja szeretetének szent törvényét és új emberré teremti Önt.

Bizonytalan életünkben, amikor semmivel sem lehetünk biztonságban, legyen az az életünk, vagyonunk, munkahelyünk, csak egyetlen egy biztonság létezik – egyszer mindenki találkozik az Isten Fiával, Jézus Krisztussal szemtől szemben. Ezen találkozás elől senki sem menekül (akár szeretsz, akár gyűlölsz, akár közömbös vagy, vagy menekülsz előle, mert ateista vagy) eljön az a nap, amikor előtte felelsz az egész életedért.

Isten figyelmeztet

Isten nem akarja, hogy valaki is el legyen ítélve, ezért komoly figyelmeztetéseket küld – a hármas angyali üzenet, amelynek feladata elkészíteni minden embert Krisztus második eljövetelére. Az üzenetük ez: Istennek adjatok dicsőséget, térjetek vissza az ég és Föld Teremtőjéhez, mert eljött az Ö ítéletének órája. Ne vegyen részt bálványimádaton és semmilyen tantételen, amely ellentétben van a Bibliával, mert mindez a leomlott Babilon része, amely az elmúlásra ítéltetett. Fel ne vegye jelét, mert különben Isten haragját szenvedi el, hanem legyen benne a Jézus hite, kitartása, és legyen hű minden parancsolatához.

Jelenések 14,6-7 „És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél vala az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak, és nyelvnek és népnek, ezt mondván nagy szóval: Féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget: mert eljött az ő ítéletének órája; és imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert és a vizek forrásait.”

Jelenések 14:8  „És más angyal követé azt, mondván: Leomlott, leomlott Babilon, a nagy város! mert az ő paráznaságának haragborából adott inni minden pogány népnek.”

Jelenések 14:9-12  „És harmadik angyal is követé azokat, mondván nagy szóval: Ha valaki imádja a fenevadat és annak képét, és bélyegét felveszi vagy homlokára vagy kezére, az is iszik az Isten haragjának borából, amely elegyítetlenül töltetett az ő haragjának poharába: és kínoztatik tűzzel és kénkővel a szent angyalok előtt és a Bárány előtt, és az ő kínlódásuknak füstje felmegy örökkön örökké; és nem lesz nyugalmuk éjjel és nappal, akik imádják a fenevadat és annak képét, és ha valaki az ő nevének bélyegét felveszi. Itt van a szenteknek békességes tűrése, itt akik megtartják az Isten parancsolatait és a Jézus hitét!”

Teljesen ingyenes a könyv?

Igen, „A nagy küzdelem” könyv Ön számára teljesen ingyenes a postadíjjal együtt. Megrendelésével nem kötelezi önmagát semmire, sem most, sem pedig a jövőben, és nem küldünk számlát vagy fizetési felszólítást. A könyvet a posta kézbesíti. A megrendelések nagy mennyisége miatt megeshetik, hogy a kézbesítés egy kicsit késik, de a mi igyekezetünk és vágyunk minden megrendelést a legrövidebb időn belül kézbesíteni. „A nagy küzdelem” könyv nagy jelentőségű mű, ezért örülni fogunk, ha elolvasás után meggondolva felkínálja barátainak is, és hálásak leszünk a visszajelzésért.

Hogyan rendelhetem meg a könyvet?

„A nagy küzdelem” könyvet ingyen megrendelheti honlapunk segítségével.  Tessék gondosan kitölteni a megrendelő űrlapot. Ügyeljen arra, hogy a neve és a címe pontosan legyen kitöltve.

Ha a könyvet barátja, vagy ismerőse számára rendeli, jól gondolja meg, de inkább beszélje meg vele előre. Nem felelünk a nem kért és nem kívánt ajándékért, melyet egy harmadik fél rendelt meg.


Olvasni a netten

Rendelés ingyen

Video

Above the Clouds - Derrol Sawyer

Az életem története - Prof. Dr. Walter Veith

Day by day - Fountainview Academy

...Videók

Fordítás